Официални правила на Instagram игра с Алекс Петканова-17.07.2020 г.

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на играта („Играта“) е Джой Фешън ЕООД, гр. София, ул. „Плачковица“ № 1А.
 2. Организатор на Играта е Джой Фешън ЕООД, гр. София, ул. „Плачковица“ № 1А. („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Instagram и на профила на Александра Петканова (@aleksandra_petkanova) в Instagram.
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта във Facebook профилa на Joy Optics на следния адрес : https://www.facebook.com/joyoptics/, както и на: https://joyoptics.bg/blog
 5. Организаторът на Играта си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано в профила на Александра Петканова (@aleksandra_petkanova) в Instagram в съответствие с правилата за ползване на Instagram и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване във Facebook профила на Joy Optics: https://www.facebook.com/joyoptics , както и на: https://joyoptics.bg/blog.
 6. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Instagram.
 7. Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Продължителността на Играта е от 17.07.2020 г. до 19.07.2020 г. включително, като участниците следва да публикуват своите коментари под поста на Александра Петканова в профила на @aleksandra_petkanova в Instagram, който обявява началото на Играта на 17.07.2020 г.

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, с изключение на служителите на Джой Фешън ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи), и Александра Петканова.
 2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 3. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
 4. В случай, че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook профила на Joy Optics на следния адрес: https://www.facebook.com/joyoptics , както и на: https://joyoptics.bg/blog и да се запознае с Официалните правила на Играта.
 1. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 1. Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да последва профила на Joy Optics – @joyoptics_bg в Instagram и да коментира най-късно до 24:00 часа на 19.07.2020 г. под пост на Александра Петканова в профила на @aleksandra_petkanova в Instagram. Публикуването на повече от един коментар не увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.
 1. За валидно участие се счита всяко последване на @joyoptic_bg и всеки  коментар, публикуван под обявяващия началото на Играта на 17.07.2020 г. пост на Александра Петканова в профила на @aleksandra_petkanova в Instagram в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.
 2. След края на периода на Играта 24.00 часа на 19.07.2020 г.) трима участници,  изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 20.07.2020 г. и обявени в профила на @aleksandra_petkanova в Instagram на 20.07.2020 г.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Играта са: Три броя подаръчни ваучера, всеки от които с номинална стойност 100 лв.(сто лева). Ваучерът може да бъде използван за покупка на стоки във всички магазини на търговски вериги – Grand Optics, Joy Optics, ZEISS VISION CENTER, Polaroid shop, Kid Optics, до 3 месеца от датата на неговото издаване.
 2. На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъдат избрани трима победителя.

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 1. Организаторът ще публикува в профила на Александра Петканова (@aleksandra_petkanova) в Instagram победителите в играта на 20.07.2020 г. С публикуването им в профила на Александра Петканова победителите ще се считат за уведомени за това, че са спечелили в играта.
 1. След като участниците видят имената си в профила на Александра Петканова, че са спечелили награда, те следва да се свържат с Организиратора чрез лично съобщение до профила на Joy Optics (joyoptics_bg) в Instagram или чрез имейл до marketing@joyoptics.bg, за което ще бъдaт помолени чрез публикация в Instagram профила @aleksandra_petkanova. В личното съобщение или имейл спечелилите участници следва да посочат: три имена, телефон за връзка и/или email.
  1. В случай, че някой от победителите не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 24 часа след уведомяването за спечелване на награда, Организаторът ще изтегли нов победител на негово място.
  2. Спечелил участник не може да прехвърли наградата на друго лице.
  3. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда.
  4. Всички предоставени от печелившите участници лични данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградите,. Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена в Раздел 13 по-долу или с e-mail съобщение до office@joyoptics.com или на адрес: https://joyoptics.bg/privacy-policy.
  5. Спечелилите участници са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако някой от победителите не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това ще се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време за получаване на наградата не може да бъде удължаван и в случай че участник-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.
  6. Наградите ще бъдат предоставени от Джой Фешън ЕООД и предадени лично на печелившите участници, за което ще бъде подписан протокол за приемане. Ако печеливш участник е на възраст между 14 и 18 години задължително условие за предоставяне на наградата е надлежно попълнена декларация-съгласие от неговите законни представители.
  7. По всяко време и без допълнителни обяснения до връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участник не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника).
  8. Имената и профилната снимка на участник, който спечели награда биха могли да бъдат публикувани в профилите на Joy Optics във Facebook, https://www.facebook.com/joyoptics/ и Instagram @joyoptics_bg, както и в профила на Александра Петканова (@alexandra_petkanova) в Instagram без да се дължи заплащане на участника от страна на Организатора или от страна на Александра Петканова.

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

   1. За валидно се счита всяко участие в профила на Александра Петканова (@alexandra_petkanova) в Instagram, при което е публикуван коментар под анонсиращия началото на Играта на 17.07.2020 г. пост на @alexandra_petkanova и са спазени изискванията да бъде коментиран същия пост и да бъде последван профила на @joyoptics_bg в Instagram според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.
   2. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
    • са с порнографско или нецензурно съдържание;
    • не отговарят на изискванията по Раздел 4;
    • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
    • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
    • рекламират политически идеи или съобщения;
    • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
    • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
    • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
    • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
    • не са авторски;
    • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Джой Фешън ЕООД; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията Джой Фешън ЕООД;
    • омаловажават компанията Джой Фешън ЕООД или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията Джой Фешън ЕООД.
   3. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.
   4. Публикуваните под поста, оповестяващ началото на Играта на 17.07.2020 г. в Instagram профила на Александра Петканова @alexandra_petkanova, коментари ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.
   5. Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа.
   6. Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
   7. Ако участник не отговори на съобщение от Instagram профила на Александра Петканова @alexandra_petkanova, изпратено във връзка със спечелена награда, в рамките на 24 часа от неговото публикуване, той губи правото си на награда. В този случай, по преценка на Организатора, наградата ще бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено в профила на Александра Петканова @alexandra_petkanova в Instagram.

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

   1. Организаторът на Играта не носи отговорност за публикуваните коментари в рамките на Играта.
   2. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право да участват в Играта.
   3. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.
   4. Организаторът на Играта не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу мобилното приложение Instagram (www.instagram.com), включително и посегателства над Instagram профила на Александра Петканова @alexandra_petkanova.

РАЗДЕЛ 10.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

   1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

   1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

   1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че предоставят лични данни доброволно (в т.ч., но не само – публикуваните от участниците коментари), като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата и изпълнението на задълженията, които могат да придобият или възникнат с участието си в нея. Участниците не са задължени да предоставят изискваните лични данни за горепосочените цели, но без тяхното предоставяне участието в Играта няма да бъде възможно.

Администратори на личните данни, обработвани във връзка с Играта, са „Джой Фешън“ ЕООД, ЕИК 130834147, гр. София, ул. „Плачковица“ 1а, данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: Диана Миланова Димитрова, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 134, ет. 1, ап. 2, имейл: ddimitrova@adlegis.bg.

Всички предоставени от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата на договорно основание. Личните данни може да бъдат обработвани и за изпълнение на законови задължения на Администраторите, като напр. счетоводни и/или данъчно-осигурителни задължения, задължения спрямо компетентни публични органи и организации и др. под. или за легитимния интерес на Администраторите от изпълнение на задълженията им от Играта спрямо другите участници, както и за легитимния интерес на Администраторите от уреждане или установяване на правни претенции или защита по такива. Личните данни, свързани с Играта, може да бъдат предоставяни на длъжностното лице по защита на данните на „Джой Фешън“ ЕООД; на контрагенти на Администраторите, когато това е необходимо за изпълнение на техни задължения, произтичащи от Играта, например на оператори на пощенски услуги, ако това е договорено с участника; на Инстаграм и Фейсбук (съгласно условията им на ползване и Политиките им за поверителност, включително и когато самите участници предоставят данните), на адвокати, и др. под.; на компетентните публични органи или организации при предвидените в закона условия и по надлежния законов ред; на лица, имащи качеството на обработващи лични данни от името на Администраторите; на публиката, имаща достъп до профилите в Инстаграм на Александра Петканова @alexandra_petkanova и на Joy Optics  @joyoptics_bg – относно личните данни, които се предоставят посредством извършването на коментари и относно имената и профилната снимка на участниците, спечелили награда; на други участници, при искане на информация относно изтегления жребий.

Съгласие за предаване на лични данни в трети държави

Когато участниците или Администраторите публикуват лични данни в профилите в Инстаграм на Александра Петканова @alexandra_petkanova във връзка с Играта, с оглед естеството и особеностите на тези социални мрежи, условията за ползването им и Политиките им за поверителност е възможно да има предаване на тези лични данни в държава/и извън Европейското икономическо пространство (трети държави) – например, но не само, в САЩ или във всяка друга трета държава, където има достъп на публика до горепосочения профил. С оглед на това следва да имате предвид, че такова предаване съдържа рискове по отношение правата и законните интереси на участниците и на лицата, чиито лични данни участниците публикуват в коментари, относно предаваните техни лични данни и по-специално, че в някои от третите държави, където личните данни евентуално ще бъдат предадени, не съществува същото ниво на защита, каквото се осигурява в Европейското икономическо пространство, като например че за участниците или за лицата, чиито лични данни участниците публикуват в коментари, не съществуват същите права по отношение поверителността и защитата на личните данни и че не съществува надзорен орган по защита на личните данни със същите правомощия, като тези в Европейското икономическо пространство, а също и че в не съществуват подходящи гаранции с подобен ефект.

Въз основа на горното, с участието си в Играта участниците дават изричното си и свободно изразено съгласие за такова евентуално предаване лични данни в трети държави, както от свое име, така и от името на лицата, чиито лични данни публикуват. Участниците и лицата, чиито лични данни участниците са публикували, могат да оттеглят това съгласие по всяко време чрез изтриване на публикуваните от тях лични данни или чрез лично съобщение до профилите в Инстаграм на Александра Петканова @alexandra_petkanova и на Joy Optics @joyoptics_bg,  като това няма да засегне законосъобразността на предаването на данните преди оттеглянето.

Личните данни, обработвани във връзка с Играта, ще бъдат съхранявани до предаването на всички награди, както и до края на годината, следваща изтичането на погасителната давност на евентуални правни претенции, свързани с Играта, или за по-дълъг срок, ако законът го изисква или ако това е необходимо за установяване, упражняване или защита по правни претенции.

Правата на лицата, чиито лични данни се обработват във връзка с Играта, са следните:

–     право на достъп до определената в закона информация относно обработката на лични данни, включително дали съществува автоматизирано вземане на решения, в т.ч. профилиране, както и да получат съществена информация за използваната при това логика и за значението и предвидените последствия от това за тях. Имат право и на сведения какви лични данни Администраторите обработват за тях, както и да получат копие от обработваните техни лични данни. При провеждането на Играта има автоматизирано вземане на решения спрямо участниците, а именно – определяне на петима участници,  изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, които ще получат награди. Автоматизираното решение е необходимо за изпълнение условията за участие и провеждане на Играта. Участниците имат право да изискват човешко присъствие и проследяване при вземане на решението, да изразят гледната си точка и да оспорят решението;

–     в случай че смятат, че някои лични данни са неверни или непълни имат право да поискат коригиране или допълване /актуализация на личните им данни;

– право на преносимост на техните лични данни – да получат в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат онези техни лични данни, които лицата са предоставили и които Администраторите обработват по автоматизиран начин въз основа на дадено от лицата съгласие или въз основа на договорно задължение по чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент 2016/679, а също и да прехвърлят тези данни към друг Администратор или да бъдат прехвърлени пряко от Администраторите към друг Администратор на лични данни, когато това е технически осъществимо;

–     право да поискат от Администраторите да ограничат и забранят обработването на личните им данни за някои специфични цели, ако са налице законовите условия за това;

–     право да подадат искане личните им данни да бъдат заличени, както и да възразят срещу обработването на лични данни при определените от закона условия. По-специално, имат право да възразят срещу обработване на личните им данни, основано на легитимен интерес на Администраторите, включително срещу профилиране, основано на такъв легитимен интерес – в този случай Администраторите ще прекратят обработването на личните данни на лицата, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на лицата, или освен ако обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

и

–     право да подадат жалба до Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, с уеб-портал www.cpdp.bg или до съда по законоустановения ред, ако считат, че правата им във връзка с личните им данни са нарушени.

Повече информация за начина на обработка и съхранението на данните може да бъде получена с e-mail съобщение до office@joyoptics.com  или в интернет на адрес:  https://joyoptics.bg/privacy-policy.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

   1. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на Играта във Facebook профилa Joy Optics на адрес: https://www.facebook.com/joyoptics/ , както и на: https://joyoptics.bg/blog/.
   2. За целия период на Играта всички заинтересувани могат да получат информация чрез изпращане на запитване с лично съобщение до Facebook профила на Joy Optics на: https://www.facebook.com/joyoptics/ или Instagram профила на Joy Optics (@joyoptics_bg).
   3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *